بورسیه دانشکده فیزیک دانشگاه وین اتریش در مقطع دکتری  در سال 2020