کمک هزینه تحصیلی فوق دکتری در رشته ریاضیات فیزیک کشور چک