بورسیه بانک جهانی در مقطع دکتری برای دانشجویان بین المللی